• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستاننکته های تقارن محوری و مرکزی و چرخشی

نکته های تقارن محوری

 نکته های تقارن مرکزی

  • نکته های تقارن چرخشی


الف) نکته های
تقارن محوری

 

محور تقارن چیست؟ با یک مثال توضیح دهید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

مثلث مختلف الاضلاع چند محور تقارن دارد؟

.  مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

مثلث متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مثلث متساوی الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مثلث قایم الزاویه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مثلث قایم الزاویه متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مربع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مستطیل چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

لوزی چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

متوازی الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ذوزنقه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ذوزنقه قائم الزاویه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ذوزنقه متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

کایت یا بادبادک چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

 

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

چهار ضلعی مختلف الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

نیم دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ربع دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

بیضی چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید


ب) نکته های تقارن مرکزی

مرکز تقارن نقطهای است که اگر قرینه شکل را نسبت به آن نقطه دقیقاً بر شکل منطبق میشود

یا نقطهای است که اگر شکل را ۱۸۰ درجه حول آن دوران دهیم شکل دوران یافته بر شکل اول منطبق میشود.

نکته مرکز تقارن نقطهای است که اگر قرینه هر نقطه روی محیط شکل را نسبت به آن نقطه  روی محیط شکل قرار میگیرد.

تشخیص مرکز تقارن با خط کش: برای اینکه مشخص شود یک نقطه، مرکز تقارن شکل است یا نه، از هر نقطه روی  محیط شکل به نقطه ی داده شده وصل کنیم و به همان

اندازه ادامه دهیم. اگر نقطه ی حاصل روی محیط شکل قرار گرفت، نقطه ی داده شده مرکز تقارن می باشد در غیر این صورت مرکز تقارن نیست.


 

اگر قرینه شکلی نسبت به یک نقطه روی خود شکل قرار بگیرد به آن نقطه مرکز تقارن شکل میگوییم اگر شکلی مرکز تقارن داشته باشد میگوییم آن شکل تقارن مرکزی دارد.

تقارن مرکزی چیست؟

تماشای ویدیو


آیا مثلث تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


آیا مستطیل تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو

آیا متوازی الاضلاع تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


آیا ذوزنقه تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


ج) نکته های تقارن چرخشی

آیا سه ضلعی منتظم یا همان متساوی الاضلاع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا چهار ضلعی منتظم یا همان مربع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا پنج ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟


آیا پنج ضلعی منتظم تقارن
مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا شش ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا شش ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا نه ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید شکل را بچرخانیم تا روی خودش قرار بگیرد؟

آیا نه ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

در حالت کلی کدام یک از چند ضلعیهای منتظم تقارن چرخشی

با درجه چرخش طبیعی دارند؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

آیا مثلث متساوی الاضلاع تقارن چرخشی دارد در این پست به این سوال پاسخ میدهیم.

می خواهیم ببینیم آیا میتوان مثلث متساوی الاضلاع را ۱۸۰ درجه یا کمتر دوران دهیم و روی خودش بیفتد؟

ویدیوی پاسخ کلیک کنید

 

مطالب مرتبط:

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)


نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله