• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانرفع اشکال صلواتی برای والدین

 

 

 توجه :سایت قبلی ما دیگر بروزرسانی نمیشود. لطفا سوالات خود را در قسمت نظرات همین سایت بپرسید.هزینه استفاده از امکانات این سایت یک صلوات بر محمد(ص) و آل محمد می باشد. در صورتی که در توضیح دادن یک فعالیت، تمرین یا مفهوم درس ریاضی به فرزندتان به مشکل برخوردید کافیست شماره تمرین و صفحه کتاب را در قسمت نظرات برای ما بفرستید در اولین فرصت در یک پست جدید نحوه تدریس آن را برای شما توضیح خواهیم داد.

 

درس اول : نمايش اعشاری عددها ( صفحه ی ۲۲ الی ۲۵ )

هدف ها :
- درک اعداد اعشاری و توانايی ارائه ی نمايش اعشاری اعداد
- گسترش و عمق دهی مفهوم عددهای اعشاری
- درک اينكه عددهای اعشاری نمايشی از عددهای كسری يا عدد مخلوط هستند كه مخرج آن كسرها عددهای
۱۰ يا 100 يا ۱۰۰۰ يا ..... ( توانی از ده ) است .
- شناخت نماد جديد مميز ( / يا . )


مهارت ها :

- گسترده نويسی عددهای اعشاری و ارائه آن به صورت تصويری
- توانايی برقراری ارتباط بين كسر و نمايش اعشاری آن
- توانايی وارد كردن عدد اعشاری و خارج كردن آن از جدول ارزش مكانی
- توانايی مقايسه اعداد اعشاری با يكديگر
- توانايی نوشتن عددهای اعشاری به صورت رقم يا به صورت حروف
-
توصيه های آموزشی درس اول از فصل دوم :


- توجه دانش آموزان را به واحد يا عدد يک جلب كنيد كه عدد با توجه به واحد آن معرفی می شود.
- گسترده نويسی اعداد اعشاری به درک بهتر نسبت به اعداد اعشاری كمک می كند .
- نمايش اعشاری اعداد روی محور اعداد هم در مقايسه ی اعداد اعشاری با يكديگر و هم در درک بهتر اعداد اعشاری كمک می كند.
- توجه دانش آموزان را به مميز روی ماشين حساب و مميزی كه در كتاب از آن استفاده می شود جلب كنيد

 

فعاليت ۱ صفحه ی ۲۲:


آنچه دانش آموزان کلاس ششم می دانند :
۱با کسر اعشاری در کلاس پنجم آشنا شده اند .
۲- کسر اعشاری را با شکل و همچنين در جدول ارزش مکانی نشان می دهند.
۳- عدد اعشاری را با رقم و حروف می نويسند .
۴در خواندن و نوشتن عدد اعشاری به دو روش زير عمل می کنند .
۳به حروف ( روش اول : سه و پنج دهم ؛ روش دوم : سه عدد صحيح و پنج دهم ) / عدد اعشاری به رقم : 3/5
۴می توانند کسرهای اعشاری را با يک ديگر مقايسه کنند.
۵باتوجه به مطالب آموخته شده در فصل اول کتاب ششم می توانند نقطه ی مشخص شده روی محور را با کسر، عدد مخلوط و کسراعشاری نمايش دهند .


نکته ی فعاليت
۱ صفحه ی ۲۲ ( کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری سه نمايش مختلف از يک مقدار هستند .)


۱ -ابتدا با اندازه گيری طولی اشيا وبا ابزار طولی ( خط کش يا متر ) ، اندازه ی طول اشيا را با واحد مشخص

و به صورت کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری بيان می کنند .


۲ -نقطه ی مشخص شده روی محور اعداد را به صورت کسر ، عدد مخلوط و عدد اعشاری بيان می کنند .
( همانند مطالب آموخته شده در کتاب ششم )


۳ -برای بيان عدد اعشاری به صورت طولی و پيوسته ( به وسيله ی خط کش يا محور اعداد ) لازم است ، واحد

را به ۱۰ يا ۱۰۰ يا ۱۰۰۰ يا ..... (توانی از ده ) قسمت کنند.

فعاليت ۲ صفحه ی ۲۲


نکته ی فعاليت
۲ صفحه ی ۲۲( کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری سه نمايش مختلف از يک مقدار هستند .)
۱ - ابتدا بايد واحد را مشخص کنيد .
۲ -برای بيان عدد اعشاری به صورت واحد گسسته با رسم شکل لازم است ، واحدها را به ۱۰

يا ۱۰۰ يا  ۱۰۰۰ قسمت کنند .


۳ -در اين تمرين واحد يا عدد يک به صورت دسته های ۱۰ تايی ( يک بسته ی ده تايی ) ، ۱۰۰ تايی

( ۱۰بسته ی ۱۰ تايی ) و ۱۰۰۰ تايی [ به شکل مکعب ويا گسترده ی مکعب ( ۱۰ بسته ی ۱۰۰ تايی) ] مشخص شده است .


۴ -با شمارش واحد های کامل و قسمت کسری هر شکل عدد مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت کسر ، عدد مخلوط و عدد اعشاری بيان می کنند.


۵ -برای بيان عدد هر دسته از روش گسترده نويسی  استفاده می کنند ، اين عمل باعث بالارفتن قدرت استدلال و درک بهتر در دانش آموزان می شود .

کار درکلاس
۱ صفحه ی ۲۳

( هدف: خواندن و نوشتن عددهای اعشاری به حروف )
دانش آموزان با توجه به مفاهيم آموخته شده در کلاس پنجم و مطالب اين فصل عددهای اعشاری اين تمرين را به حروف می نويسند.

کار درکلاس ۲ صفحه ی ۲۳

( هدف: نوشتن عدد های اعشاری به صورت کسر اعشاری و ساده کردن کسر اعشاری )

 

کار درکلاس ۳ صفحه ی ۲۳

( هدف: تبديل عدد کسری به عدد اعشاری )
نکته : عددهای اعشاری نمايشی از عددهای کسری يا عددهای مخلوط هستند که مخرج آن کسرها ، عددهای
۱۰ يا ۱۰۰يا ۱۰۰۰ است .


کار درکلاس
۴ صفحه ی ۲۳

( هدف: تبديل کسر به کسر اعشاری و عدد اعشاری )
نکته: هر کسر را می توان به صورت کسر اعشاری نشان داد به شرطی که بتوانيم ، کسری مساوی با آن بنويسيم که
مخرجش
۱۰ يا ۱۰۰ يا ۱۰۰۰ باشد .


ادامه ی کار درکلاس
۴ صفحه ی ۲۳

( هدف: نشان عدد اعشاری به کمک جدول ارزش مکانی )

 

فعاليت ۱ صفحه ی ۲۴ ( شرح فعاليت )
۱ -در اين تمرين واحد يا عدد يک به صورت دسته های ۱۰۰ تايی ( ۱۰ بسته ی ۱۰ تايی ) و ۱۰۰۰ تايی

( ۱۰بسته ی ۱۰۰ تايی) مشخص شده است .


۲ -با شمارش قسمت کسری هر شکل ،عدد مربوط به آن را با توجه به واحد معرفی شده به صورت کسر اعشاری بيان می کنند .


۳ -پس ازنوشتن کسر اعشاری مناسب ، دانش آموزان کسرهای مساوی کسر اعشاری را (به صورت کسر اعشاری) می نويسند.


۴ -عدد مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت عدداعشاری بيان می کنند.


۵ -پس از نوشتن کسرهای اعشاری مساوی ، دانش آموزان عددهای اعشاری مساوی کسرهای اعشاری را می نويسند.


۶ -دانش آموزان با مقايسه ی کسرهای اعشاری باعددهای اعشاری مساوی و ارتباط بين آن ها ، به يک درک مفهومی از ارتباط بين شکل ، کسرهای اعشاری مساوی و عددهای اعشاری می رسند.


فعاليت پيشنهادی مربوط به فعاليت
۱ صفحه ی ۲۴


شرح فعاليت پيشنهادی
برگه ای همانند فعاليت
۱ صفحه ی ۲۴ تهيه کنيد ( می توانيد از اين صفحه ی کتاب کپی بگيريد ) .
از دانش آموزان بخواهيم ابتدا واحد را قيچی کنند و آن را رنگ نمايند سپس شکل ها راقيچی نمايند . حالا شکل های قيچی شده را روی واحد قرار دهند . و عدد مربوط به هر شکل رابيان کنند .
۰دست ورز ) دانش آموزان با مقايسه ی هر شکل با واحد ، عدد مربوط ، کسرها وعددهای اعشاری مساوی به آن را بيان می کنند.
(تصويری )
چگونگی انجام فعاليت ، نوشتن کسرها وعددهای اعشاری مساوی را توضيح می دهند. ( کلامی ) توضيح دادن باعث قدرت ارتباط کلامی در دانش آموزان می شود و توانايی استدلال آن ها را بالا می برد.
هر دانش آموز بايد فعاليت های دست ورز ، تصويری و کلامی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد.


فعاليت
۲ صفحه ی ۲۴
سئوال : کسرها را مانند نمونه ساده کنيد و يک تساوی اعشاری بنويسيد ؟
دانش آموزان پايه ی ششم برای پاسخگويی به اين تمرين اين گونه فکر می کنند.
۱در اين تمرين کسرها ، اعشاری هستند زيرا مخرج آن ها ۱۰ يا ۱۰۰ و يا ۱۰۰۰ است .
۲- با توجه به اين که می خواهيم کسرها ی اعشاری را پس از ساده کردن به صورت کسر اعشاری ساده شده و نيز عدد اعشاری بنويسيم . بايد در هنگام ساده کردن توجه کنيم که مخرج کسر ها ی ساده شده برابر ۱۰ يا ۱۰۰ يا ۱۰۰۰ باشد .
۳- بنابراين با توجه به توضيحات بالا در صورتی مخرج اين کسر ها ۱۰ يا ۱۰۰ می شود که صورت و مخرج آن ها بر ۱۰ يا ۱۰۰ تقسيم شود .

فعاليت ۳ صفحه ی ۲۴
سئوال : از تساوی عددهای نشان داده شده در سئوال
۱ و ۲ ( سئوالات بالا ) چه نتيجه ای می گيريد ؟
پاسخ پيشنهادی :
اگر آخرين رقم از سمت چپ عدد اعشاری صفر باشد . می توانيم از آن چشم پوشی کنيم زيرا در مقدار عدد تاثيری ندارد.

 

کار درکلاس ۱ صفحه ی ۲۴
سئوال : تساوی عددهای اعشاری را کامل کنيد ؟
نکته کار درکلاس
۱ صفحه ی ۲۴
۱-درفعاليت اول صفحه ی ۲۴ با استفاده از شکل دانش آموزان کسرهای اعشاری وعددهای اعشاری مساوی با آن ها را می نويسند .
۲- درفعاليت دوم صفحه ی ۲۴ بدون استفاده از شکل دانش آموزان کسرهای اعشاری وعددهای اعشاری مساوی با آن ها را می نويسند .
۳- پس از انجام اين دو فعاليت دانش آموزان به درک مفهومی بين شکل ،کسرهای اعشاری و عددهای اعشاری مساوی با آن ها می رسند.

 

کار درکلاس ۲ صفحه ی ۲۴

( هدف: گستر ده نويسی عددهای مخلوط )
 نکته ی کاردرکلاس
۲ صفحه ی ۲۴
گسترده نويسی باعث درک مفهومی ، استدلال عددی وهمچنين افزايش قدرت محاسبات رياضی دانش آموزان می شود .


دانش آموزان در فصل اول کتاب ششم :


۱- در فصل اول کتاب ششم از روش گسترده نويسی ، برای جمع و تفريق عددهای مخلوط استفاده کرده اند و با آن آشنا هستند .
۲- در فصل اول کتاب ششم هر کسر را می توانند به صورت مجموع يا حاصل تفريق دو يا چند کسر بنويسند و با آن آشنا هستند .
۳- دانش آموزان در فعاليت صفحه ی ۲۴ کتاب ششم کسرهای مساوی اعشاری را می نويسند و با آن آشنا هستند .

 

کار در کلاس ۳ صفحه ی ۲۴

( هدف: گسترده نويسی عددهای اعشاری )
گسترده نويسی باعث درک مفهومی ، استدلال عددی وهمچنين افزايش قدرت محاسبات رياضی دانش آموزان می شود .
آنچه دانش آموزان پايه ی ششم می دانند:
۱- از روش گسترده نويسی ، برای جمع و تفريق عددهای مخلوط استفاده کرده اند و با آن آشنا هستند .
۲- هر کسر را می توانند به صورت مجموع يا حاصل تفريق دو يا چند کسر بنويسند و با آن آشنا هستند.
۳- هر عدد صحيح را می توانند به صورت مجموع دو يا چند عدد صحيح بنويسند و با آن آشنا هستند .
۴ - هر کسراعشاری را می توانند به صورت مجموع دو يا چند کسراعشاری بنويسند و آن ها را ساده کنند .
۵- کسرهای اعشاری مساوی را می توانند به صورت عدد های اعشاری بنويسند .

تمرين ۱ صفحه ی ۲۵
سئوال: عددهای اعشاری را با هم مقايسه کنيد ؟
آنچه دانش آموزان پايه ی ششم می دانند :
۱- در کلاس پنجم با مقايسه ی عدد های اعشاری با استفاده از شکل آشنا شده اند .
۲- مقايسه ی عددهای اعشاری را بدون استفاده از شکل مقايسه می کنند .
دانش آموزان کلاس ششم برای مقايسه ی عددهای اعشاری بدون استفاده از شکل اين گونه فکر می کنند :
- ابتدا قسمت صحيح عددهای اعشاری را با هم مقايسه می کنند و هر عددی که قسمت صحيح آن بيش تر باشد ، بزرگ تر است .
- اگر قسمت صحيح عددهای اعشاری باهم برابرباشد برای مقايسه دوعدد ، قسمت اعشاری را با هم مقايسه می کنند .
- برای مقايسه ی قسمت اعشاری ، با توجه به ارزش مکانی رقم های آن ابتدا دهم ها و سپس صدم ها ، هزارمها، ده هزارم ها و.... با يک ديگر مقايسه می کنند و علامت مناسب را بين دو عدد قرار می دهند.


تمرين
۲ صفحه ی ۲۵
نقاط مشخص شده روی محور را با يک عدد اعشاری بيان کنيد ؟
آنچه دانش آموزان پايه ی ششم می دانند :
۱- درفصل اول کتاب ششم با نمايش کسر و کسر اعشاری روی محوراعداد آشنا شده اند . ( به توضيحات فصل اول مراجعه شود .)
۲- آنان می دانند که برای نشان دادن کسر ياعدد اعشاری روی محور اعداد بايد واحد محور را به ۱۰ يا ۱۰۰ يا ۱۰۰۰ قسمت مساوی تقسيم کنند .


تمرين
۳ صفحه ی ۲۵
هدف: مقايسه ی عدد های اعشاری با يک مقدار مشخص ( نصف ) که باعث بالا رفتن قدرت استدلال در دانش آموزان می شود .


تمرين
۴ صفحه ی ۲۵
سئوال : عددی را که هر دستگاه نشان می دهد را بنويسيد ؟
نکته : واحد آن چيزی است که ما قرار داد می کنيم .

تمرين
۵ صفحه ی ۲۵
نکته: در نوشتن عددهای اعشاری در زبان انگليسی به جای مميز ( / ) ، از نقطه ( . ) استفاده می کنند ،

تمرين
۶ صفحه ی ۲۵
سئوال : روی صفحه ی ماشين حساب عددی به صورت زير نمايش داده شده است ، آن ها را به زبان فارسی بنويسيد ؟
پاسخ اين تمرين همانند تمرين
۵ صفحه ی ۲۵ ( تمرين بالا ) می باشد .

 

 

درس دوم : مقایسه و ساده کردن کسرھا

 

ھدف ھا:
- توانایی مقایسه ی کسرھا
- توانایی ساده کردن کسرھا
- مقایسه کردن کسرھا و عددھای مخلوط

مھارت ھا :
- با استفاده از دست ورزی مفھوم تساوی كسرھا را درک می کند و می تواند آن ھا را با یكدیگر مقایسه كنند.
- با نوشتن استدلال ریاضی خود را رشد می دھند.
- توانایی پیدا كردن مخرج مشترک دو كسر و اینكه در بین چند مخرج مشترک كدام مناسب تر است.

آنچه دانش آموزان کلاس ششم می دانند :
١در کلاس چھارم با مقایسه ی کسرھای متعارفی آشنا شده اند .
٢در کلاس چھارم ابتدایی به کمک شکل و سپس به صورت مجرد کسر ھا ی ھم مخرج را با یکدیگر مقایسه می
کنند .
٣- برای مقایسه ی کسرھایی که مخرج برابرندارند و ھم مضرب ھستند از کسر مساوی با مضرب بزرگ تر استفاده
کرده و سپس دو کسر را با یکدیگر مقایسه می کنند .
۴- در کلاس پنجم با یکی کردن مخرج ھا ، مقایسه ی کسرھای ھم مخرج و سپس جایگزین کردن کسراصلی با کسر
مساوی ( مخرج مشترک ) ، کسرھارا با یکدیگر (با توجه به نکته ٣ ) مقایسه می کنند .
۵- ابتدا به کمک شکل و سپس به صورت مجرد کسرھایی کھه صورت برابردارند را با یکدیگر مقایسه می کنند. (از
کسرھایی که صورت برابر( مثلا با صورت ١ ) دارند آن کسری بزرگ تر است که مخرجش کوچک تر باشد . )

نکته :
در فعالیت اول این درس چند تصویر زیر ھمدیگر قرار گرفته است تا دانش آموزان به صورت تصویری كسرھا را با
یكدیگر مقایسه كنند.این کار به درک تصویری دانش آموزان ھمراه با درک دست ورزی آن ھا كمک می كند.

کار در کلاس صفحه ی ٧
آنچه دانش آموزان کلاس ششم می دانند :
١- در کلاس چھارم ابتدایی به کمک شکل و سپس به صورت تکنیکی کسرھای مساوی با کسرمورد نظر رامی
نویسند .
٢- برای نوشتن کسر ھای مساوی صورت و مخرج کسر را در یک عدد ضرب می کنند .
٣- ساده کردن کسر را می دانند .
۴- برای ساده کردن کسر به کمک شکل ، ابتدا کسری را که شکل نشان می دھد می نویسند ، سپس با دسته بندی
مناسبی ، یک تساوی ( کسر مساوی کسر اول ) می نویسند .
۵- برای ساده کردن کسرصورت و مخرج کسر را بریک عدد تقسیم می کنند

کار در کلاس ٣ صفحه ی ٧
تا کنون دانش آموزان به کمک بخش پذیری و تقسیم کردن ، کسرھا را ساده می کردند اما در این تمرین به روش نسبتا
جدیدی ، کسر ھا را ساده می کنند .

فعالیت ١ صفحه ی ٧
آنچه دانش آموزانکلاس ششم می دانند :
١- محور را می شناسد .
٢- با توجه به فعالیت ١ صفحه ۴ کتاب ششم ، نمایش کسر و عدد مخلوط بر روی محور را می داند .
٣- مقایسه کسر ھا را می داند اما تاکنون به کمک محور کسر ھا را با یکدیگر مقایسه نکرده است .

تمرین ١ صفحه ی ٨
برای مقایسه ی دو کسر :
١- کسر ھای مساوی با ھر کسر را بنویسد .
 ٢- برای نوشتن کسرھای مساوی با ھر کسر، صورت و مخرج ھر کسر را بھ ترتیب در عدد( ٢, 3, 4,...)
ضرب می کند .
 ٣- در این تمرین صورت و مخرج کسرھا در عدد ھای ٣,6,9 ضرب شده است
۴- کوچک ترین مخرج مشترک بین دو عدد را انتخاب می کند .
۵- دراین تمرین کوچک ترین مخرج مشترک بین دو عدد ۶ و ٩ عدد ١٨ می باشد .
۶- پس با جایگزینی دو کسرمساوی (با مخرج ١٨ ) با دو کسر اصلی به راحتی می توانیم کسرھا را با یکدیگر
مقایسه کنیم .( از دو کسری که مخرج ھای مساوی دارند آن کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگ تر
باشد . )

نکته تمرین ٢ صفحه ی ٨
١- برای پیدا کردن کوچک ترین مخرج مشترک می توانید مخرج مشترک کسرھای مساوی با یک کسر را بنویسید.
٢- ھر کدام که به مخرج کسر دیگر ھم قابل تقسیم بود کوچک ترین مخرج مشترک است .
٣- راحت ترین راه آن است که از کسری که مخرج بزرگ تر دارد شروع کنیم وکسرھای مساوی با آن را بنویسیم،
زیرا تعداد عملیات ما کمتر است و زود تر به مخرج مشترک می رسیم .

کار در کلاس ١ صفحه ی ٨
این تمرین به روش تمرین ٢ بالای صفحه ی ٨ حل می شود .
برای پاسخگویی به این تمرین دانش آموزان :
١- به مخرج دو کسر توجه می کنند و بین دو کسر مخرج بزرگ تر را انتخاب می کنند .
٢- مخرج ھای کسرھای مساوی با مخرج کسر بزرگ تر را می نویسند وھر بار آن را برمخرج کسر کوچک تر تقسیم می کنند .
٣- کوچک ترین مخرج کسر مساوی با کسر بزرگ تر که بر مخرج کسر کوچک تر نیز بخش پذیر باشد کوچک
ترین مخرج مشترک دو کسر است .
۴- پس از انتخاب کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر ، صورت کسر ھا را نیز به دست می آوریم .

نکته ی تمرین ٢ صفحه ی ٩
: روش پیشنھادی تمرین ٢ صفحه ی ٩
١- برای محاسبه ی مقدار جاخالی مخرج کسری که صورت آن نامشخص است را از بین ببریم .
٢- برای از بین بردن مخرج کسری که صورت آن نامشخص است می توانیم دو طرف تساوی را در عدد ۶ (مخرج
کسری که صورت آن نامشخص است ) ضرب کنیم .
٣- با محاسبه ی عبارت ، مقدار جاخالی بدست می آید .(شکل پایین)

 

تمرین 2 صفحه 9

ریاضی ششم

توجه : شماره سوال یا فعالیت و شماره صفحه کتاب را در قسمت نظرات

قرار دهید ظرف مدت 24 ساعت نحوه بیان و حل آن را برای دانش آموز برای

شما توضیح میدهیم.


کتاب ریاضی ششم یکی از دغدغه های خانواده ها در سالهای اخیر میباشد.

امیدواریم مطالب این سایت بتواند به شما عزیزان کمک کرده باشد لطفا نظرات

و درخواستهای خود را با ما در میان بگذارید.

خدمات این سایت شامل موارد زیر میباشد:

- ارائه نمونه سوالات

- دانلود نمونه سوالات

- مشاوره جهت نحوه برخورد با درس ریاضی

 

 

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)


نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله